Obchodné podmienky

1. Objednávka – kúpna zmluva

Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle §43a Občianskeho zákonníka. Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie zmluvy odvolať alebo zrušiť len spôsobom uvedeným v tomto ustanovení. Po prijatí objednávky predávajúci potvrdí objednávku telefonicky alebo emailom, čím dôjde k prijatiu návrhu v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka a tým k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku. V záväznom potvrdení objednávky predávajúcim budú kupujúcemu na uvedenú e-mailovú adresu zaslané informácie ohľadom objednávky, hlavne údaje o spôsobe a termíne dodania tovaru. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré bude kupujúcemu doručené na e-mailovú adresu ihneď po odoslaní objednávky, sa nepovažuje za záväzné potvrdenie objednávky.

Zoznam tovaru v e-shope, ktorý prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe potvrdenej objednávky alebo otázky kupujúceho e-mailom alebo telefonicky.

2. Platobné podmienky

Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu riadne a včas. Ak nie je ustanovené inak, odberateľ zaplatí kúpnu cenu v hotovosti, pri dodaní tovaru. Dobierkové a balné je zdarma. Ak hodnota objednaného tovaru presiahne 500 € (15 063,00 Sk) s DPH má právo predávajúci požadovať zálohovú platbu vo výške 20-50% kúpnej ceny. Dodávateľ vystaví kupujúcemu faktúru, alebo daňový doklad ktorý zašle spolu s tovarom. V prípade omeškania úhrady faktúry je dodávateľ oprávnený účtovať odberateľovi úroky z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Tovar zostavá vlastníctvom dodávateľa do doby úplného uhradenia dodávaného tovaru.

3. Dodanie tovaru

Predávajúci a kupujúci sa dohodli na spôsobe dodania tovaru v rámci územia Slovenska následovne:

 • prepravnou spoločnosťou
 • vlastnou dopravou

4. Dopravné

 • Pri osobnom odbere sa dopravné neplatí.
 • Dopravné hradí objednávateľ /kupujúci/ pri každej objednávke do rúk objednávatela.
 • Dopravné je spoplatnené sumou 5,80€ vrátane DPH pri objednaní baliku hmotnosti do 6 Kg.Pri prekročení tejto hmotnosti sa prepravné určuje podla tabulky:
 •     Hmotnosť zásielky                 € s DPH
             do 6 kg                    5,80
             do 15 kg                    6,50
             do 20 kg                    7,10
             do 30 kg                    9,50
             do 50 kg                  12,50
   
 • Dobierkové a balné tovaru je ZADARMO.
 • Pri objednavke tovaru v hodnote nad 500eur je doprava zdarma.

5. Stornovanie objednávky

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Tovar sa už nevyrába , nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.. V tomto prípade predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o náhrade za pôvodný tovar. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, alebo adresu v najkratšom možnom termíne (najneskôr však do 7 pracovných dní).

Storno objednávky zo strany kupujúceho:
Kupujúci má právo stornovať objednávku pokiaľ predávajúci nie je schopný objednaný tovar dodať najneskôr do 12 pracovných dní od predpokladaného termínu dodania. V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji alebo zásielkovom predaji máte ako zákazník právo do 7 dní nepoužitý tovar vrátane daňového dokladu vrátiť predávajúcemu na vlastné náklady. Toto právo sa vzťahuje iba na fyzické osoby , nie na firmy s IČO-m. Predávajúci uhradí kupujúcemu celú čiastku do 14 dní od doručenia tovaru na adresu predávajúceho.

6. Reklamácie a vady

Predávajúci na všetok tovar zakúpený v internetovom obchode poskytuje podľa zákona záručnú dobu 24 mesiacov Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že vada bola spôsobená mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie výrobku spôsobené jeho užívaním. Kratšiu životnosť nie je možné považovať za vadu.

Za výrobné vady zodpovedá výrobca. Vady ktoré nemohli byť zistené pri preberaní tovaru a na ktoré sa vzťahuje záručná doba je spotrebiteľ povinný reklamovať u predávajúceho písomnou reklamáciou. Za vady vzniknuté nesprávnym používaním tovaru predávajúci nezodpovedá. V prípade, že  spotrebiteľ prevezme tovar, ktorý nebol predmetom kúpnej zmluvy má spotrebiteľ právo na bezplatnú výmenu tovaru v zhode s kúpnou zmluvou. Zodpovednosť za škodu prechádza na spotrebiteľa v momente prevzatia tovaru od dopravcu. Z tohto dôvodu je  spotrebiteľ povinný skontrolovať si tovar pri preberaní od dopravcu.

Pokiaľ spotrebiteľ zistí poškodenie je v jeho záujme zaznamenať poškodenie v prítomnosti prepravcu. Za škody spôsobené pri preprave nesie zodpovednosť prepravca. Podpísaním prevzatia tovaru  spotrebiteľ potvrdzuje prevzatie tovaru v nepoškodenom stave. Ako záručný list slúži faktúra, ktorá je pribalená k tovaru. Ak faktúru spotrebiteľ nedostane k tovaru alebo je poškodená, spotrebiteľ o tom informuje predávajúceho za účelom vystavenia kópie ktorá mu bude doručená poštou alebo e-mailom. Prípadnú reklamáciu alebo sťažnosť možno uplatniť na adrese sídla predávajúceho.

7. Ochrana osobných údajov

Ak je kupujúci fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje: Meno a priezvisko, Úplná poštovná adresa, Adresa elektronickej pošty, Telefónne číslo. Tieto informácie sú potrebné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu.

Ak je kupujúci právnická osoba, zadáva pri registrácii naviac nasledujúce údaje: Názov firmy, IČO, DIČ. Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný oboma stranami, poprípade identifikovať platbu kupujúceho vykonanou bankovým prevodom.

Predávajúci chráni súkromné údaje kupujúceho pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďuje aby skvalitnil svoje služby a neposkytuje ich tretím stranám bez súhlasu kupujúceho. Používaním internetového obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe i svojich nákupoch podľa vyššie uvedených pravidiel.

I. Údaje, ktoré zhromažďujeme
 
1. meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo - pre skompletizovanie a dodanie Vašej objednávky

2. názov firmy, sídlo firmy, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, meno konateľa, príp. zástupcu, tel. číslo - ak nakupujete ako firma

3. emailová adresa  - údaj pre vzájomnú komunikáciu, v prípade Vášho súhlasu je emailová adresa určená aj pre marketingové účely

II. Účel spracovania osobných údajov

1. Spracovanie objednávky a dodanie tovaru a služieb.
Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia Vašej objednávky a pre účely vzájomného plnenia našich zmluvných práv a povinností. Vaše osobnú údaje sú nutné pre náš účtovný a fakturačný systém.

2. Komunikácia - zhromaždené údaje využívame s cieľom komunikácie s vami a jej individuálneho prispôsobovania. Môžeme vás napríklad kontaktovať telefonicky či e-mailom aby sme Vám oznámili stav Vašej objednávky, reklamácie či Vašej žiadosti.

3. Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov - údaje môžeme spracovávať aj z oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zaistení ochrany a bezpečnosti našich systémov a našich zákazníkov, na zisťovanie a prevenciu podvodov, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd na základe oprávneného záujmu.

4. Marketingové účely - na základe Vášho vyžiadania Vás informujeme o novinkách a našich produktoch prostredníctvom newslettera. Váš súhlas je platný do odvolania alebo na dobu maximálne 4 roky. Na odhlásenie sa z odberu môžete tiež priamo kontaktovať náš zákaznícky servis. Po odhlásení nebudeme naďalej využívať Váš elektronický kontakt, až kým to opätovne nevyžiadate.

III. Odovzdanie údajov tretím stranám

Právnym základom spracovanie Vašich osobných údajov je nevyhnutnosť plnenia zmluvy, oprávnené záujmy firmy (dané záujmom na ochrane našich práv, spracovaním na štatistické účely, meranie návštevnosti našich stránok, analýze vašich preferencií a zobrazovanie obsahu, ktorý zodpovedá Vašim individuálnym preferenciám, zlepšovanie obsahu našich stránok a ich vývoji, zaistenie bezpečnosti našich systémov a siete a na priamom marketingu) a tretích osôb, najmä našich zmluvných partnerov a plnenie zákonných požiadaviek. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.
V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov sa predpokladá podľa ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ, že údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

1. Kuriérske a prepravné spoločnosti

2. Marketingové agentúry

3. Poskytovatelia IT služieb a telekomunikační operátori

4. Advokátske a právne kancelárie
 
5. Účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia
 
IV. Cookies

1. Naše stránky používajú tzv. cookies, aby naša ponuka bola pre vás relevantná, zaujímavá a používateľsky príjemná. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, smartfóne či inom zariadení a ktoré sa používajú vo vašom prehliadači. využívame napr. na najlepšie prispôsobenie našich stránok vašim požiadavkám vďaka sledovaniu návštevnosti, vášho pohybu po stránkach a využitých funkciách.
2. Niektoré súbory cookies môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookies tretích strán“). Podľa týchto údajov vás však nemožno identifikovať.

3. Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies vo východiskovom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na vami vybrané typy.

V. Zabezpečenie a uchovávanie osobných údajov

1. Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k vašim údajom, ich pozmeňovaniu či rozširovaniu.

2. U našich spracovateľov vyžadujeme preukázanie súladu ich systémov s nariadením GDPR.

3. Osobné údaje spracovávame a uchovávame v čase nevyhnutnom na zaistenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z obchodného vzťahu. Na základe všeobecne záväzných právnych predpisov je naša spoločnosť povinná archivovať Vaše osobné údaje pre účely fakturácie a účtovníctva v súlade so zákonom po dobu 10 rokov od ich vystavenia. V ostatných prípadoch vyplýva obdobie spracovania z účelu spracovania alebo danými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

VI. Práva subjektov

1. Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o spracovávaní svojich osobných údajov.

2. Máte právo na základe písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, o ktorých predpokladáte, že sú alebo budú použité pre účely priameho marketingu bez Vášho súhlasu a môžete žiadať o ich výmaz. Máte právo namietať aj voči využívaniu a poskytovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (aj v poštovom styku). Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich. Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

3. Svoj súhlas môžete taktiež kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na našu emailovú adresu info@spinner.sk či sídlo firmy. Bezodkladne po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečíme blokovanie a likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania na marketingové účely. V prípade, ak ste sa rozhodli, udeliť nám súhlas na spracúvanie Vašich údajov na marketingové účely, súčasne potvrdzujete, že tento súhlas ste nám udelili dobrovoľne a ste si vedomí/á, že tento súhlas platí až do jeho odvolania, prípadne do skončenia doby spracúvania Vašich osobných údajov.

4. Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

5. Na účely fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je spoločnosť Spinner, s.r.o. oprávnená viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy o poskytovaní služby, ktorej ste boli účastníkom.

6. Ako dotknutá osoba môžete u nás písomne uplatniť všetky Vaše práva podľa ustanovení § 28 a § 29 ZnOOÚ. Ak máte podozrenie, že Vaše osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

8. Dozor

Kontrolu nad dodržiavaním práv spotrebiteľa pri poskytovaní služieb predávajúcim vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia.

9. Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja a že s týmito súhlasí.